Vrijwilligerswerk

Alle organisaties die met vrijwilligers werken zijn verplicht een organisatienota op te stellen waarin de rechten en plichten van de vrijwilligers vermeld zijn.

Organisatienota KV SINT GILLIS Vzw

Opgemaakt als verbintenis tussen de 2 partijen KV Sint GillisVzw – Hoeksken 2a – Dendermonde en
alle vrijwilligers behorende tot de club.

Sociaal en juridisch statuut

De vereniging draagt de naam Koninklijke Voetbalclubs Sint-Gillis Vzw. Ze heeft haar maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Hoeksken 2a.
De vereniging ressorteert onder de bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.
De vereniging heeft tot doel met uitsluiting van enig winstoogmerk: het bevorderen van de
lichamelijke opvoeding in het algemeen en het voetbal in het bijzonder en zulks in de ruimste zin van
het woord. Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in
verband staan en die kunnen bijdragen om dit doel te verwezenlijken.
Met dat doel kan zij, onder meer alle roerende en onroerende goederen verwerven of in huur nemen, personeel aanwerven, zich aansluiten bij of samenwerken met elke nationale of internationale vereniging die de verdediging of de bevordering van de lichamelijke opvoeding en het voetbal in het bijzonder tot doel heeft. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht. 
De voormelde opsomming is niet beperkend.
Als lid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond verbindt de vereniging er zich toe de statuten en
reglementen van de K.B.V.B. na te leven. Elke bepaling van deze statuten die strijdig zou zijn met de
reglementen van de K.B.V.B.wordt door de K.B.V.B. als nietig beschouwd.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Verzekering

De vereniging heeft een verzekeringscontract afgesloten voor vrijwilligerswerk. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor de schade die toegebracht is aan de organisatie, aan de begunstigde, aan andere vrijwilligers of aan derden tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. Wanneer de vrijwilliger bij het verrichten van zijn vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade toebrengt, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Rechtsbijstand

Deze verzekering werd afgesloten bij de maatschappij Baloise onder polisnummer 7.A53.920
Verzekering lichamelijke ongevallen – tevens Baloise onder nummer 7.A53.925
Elke aangifte moet gebeuren via het secretariaat.

Onkostenvergoeding

Wat betreft de onkostenvergoeding wordt het forfaitaire stelsel toegepast. Er wordt tussenkomst
gedaan voor trainers, kassiers, spelers, jeugdbegeleiders, onderhoud terrein en voor wassen van uitrustingen.
Het maximum uitbetaalbare bedrag per persoon zal voor 2017 nooit 33.36 € per dag of 1.334,55 € per jaar overschrijden. (uitzonderingen op deze regel – zie voetbalsport – met max. per prestatie) 
Voor alle andere leden wordt geen onkostenvergoeding uitbetaald, maar een belastbaar loon.

Taakomschrijving

Gaat van hulp in de kantine en op het terrein bij trainingen, wedstrijden en feestelijkheden tot
allerhande kleine karwijen waaronder kuisen, wassen, werkzaamheden aan terreinen en gebouwen,
en alle taken die verband houden met de werking van de Vzw.

Geheimhoudingsplicht (wettelijke tekst)

Art 458. Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle
andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn
toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor
een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen
verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.